LOOPGROEP SCHOONEBEEK
Beleid Algemene Verordening Gegevensbescherming
PRIVACY BELEID VAN HARDLOOP- EN WANDELVERENIGING SCHOONEBEEK

Dit Privacy beleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die Hardloop- en wandelvereniging Schoonebeek (hierna: “Loopgroep Schoonebeek” ) verwerkt van haar leden, donateurs, deelnemers, sponsoren of andere geïnteresseerden.
Indien je lid wordt van Loopgroep Schoonebeek, een donatie doet, sponsort of om een andere reden persoonsgegevens aan Loopgroep Schoonebeek verstrekt, geef je uitdrukkelijk toestemming om je persoonsgegevens in lijn met dit Privacy beleid te verwerken.
Wij adviseren je om het Privacy beleid door te lezen en te bewaren voor je eigen administratie.

1. Verantwoordelijke
Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is:
Loopgroep Schoonebeek, De Kampen 18 7761CK Schoonebeek, KVK.nr 04060713
De Penningmeester beheert de ledenadministratie en is bereikbaar via financien@loopgroepschoonebeek.nl

2. Welke gegevens verwerkt Loopgroep Schoonebeek en voor welk doel

2.1 In het kader van jouw lidmaatschap worden de volgende persoonsgegevens verwerkt:

a) voor- en achternaam, geboortedatum, geboorteplaats, geslacht
b) adresgegevens eventueel postadres
c) telefoonnummer(s),  e-mailadres(sen),  bankrekeningnummer(s)
d) overige persoonskenmerken die benodigd kunnen zijn voor onze organisatie zoals bv social
             media accounts
e) Foto’s van leden gemaakt tijdens trainingen, wedstrijden en andere activiteiten waar
             Loopgroep Schoonebeek aan deelneemt.

2.2 Loopgroep Schoonebeek verwerkt de in sub 2.1 genoemde persoonsgegevens voor de
             volgende doeleinden:

a) je naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres wordt gebruikt voor contact over het lidmaatschap en de eventuele opzegging daarvan, aan-
   en afmelden t.b.v. certificeringen van 3e instanties, voor de verstrekking van de door jou aangevraagde informatie of het afhandelen van de van
   jou verkregen informatie,
b) je naam, adresgegevens, telefoonnummer en emailadres wordt gebruikt voor het versturen  van uitnodigingen en informatie over diensten en
    activiteiten van Loopgroep Schoonebeek;
c) je naam en bankrekeningnummer wordt gebruikt om betalingen, b. van het lidmaatschapsgeld, cursussen, trainingen, bestellingen,
    afgenomen diensten af te wikkelen.
d) Het plaatsen van foto’s van leden op de website van Loopgroep Schoonebeek

E-mail berichtgeving (opt-out):
Loopgroep Schoonebeek gebruikt je naam en e-mailadres om je informatie over activiteiten, diensten en andere interessante informatie over het lidmaatschap van Loopgroep Schoonebeek te sturen. Afmelding voor deze mailings is te allen tijde mogelijk door een mail te sturen naar: info@loopgroepschoonebeek.nl.

3. Bewaartermijnen

3.1 Loopgroep Schoonebeek verwerkt en bewaart je persoonsgegevens gedurende de duur van je lidmaatschapen tot maximaal een jaar na afloop van dit lidmaatschap. Aansluitend worden de
      persoonsgegevens vernietigd.

4. Beveiligingsmaatregelen en verwerkers

4.1 Ter bescherming van je persoonsgegevens heeft Loopgroep Schoonebeek passende technische en organisatorische maatregelen getroffen.

5. Inzagerecht, verwijdering en vragen klachten

5.1 Via de ledenadministratie van Loopgroep Schoonebeek] kan je een verzoek indienen om je persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te
      wijzigen of te verwijderen. Loopgroep Schoonebeek zal je verzoek in behandeling nemen en je, binnen een maand na ontvangst hierover
      informeren
5.2 Indien je bezwaar wilt maken tegen de (verdere) verwerking van je persoonsgegevens als bedoeld in artikel 2, kan je eveneens contact
     opnemen met de ledenadministratie.
5.3 Indien je klachten hebt over de wijze waarop Loopgroep Schoonebeek je persoonsgegevens verwerkt of je verzoeken behandelt, kan je
     contact opnemen met de ledenadministratie.
5.4 Eventuele andere vragen of opmerkingen over dit Privacy beleid kunnen worden gericht aan onze ledenadministratie via emailadres:
      info@loopgroepschoonebeek.nl

6. Wijzigingen

Dit Privacy beleid kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via de Website bekend gemaakt. Wij adviseren je om regelmatig het Privacy beleid te bekijken.


November 2023.